Fragment F579

Chasing shadows: definitely maybe | photography | havelterzand | 2018